Нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води – Новини Лозової – ТРК Сігма

Нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води

Нові форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води

Нака­зом Міністерства фінансів України від 21.12.12 № 1403, який набрав чинності з 01.02.13, затверджені нові форми подат­кових декларацій збору за спеціальне ви­користання води.

Відповідно до ст. 328 Податкового ко­дексу України базовий податковий (звіт­ний) період для збору за спеціальне вико­ристання води дорівнює календарному кварталу.

Враховуючи положення ст. 46 Податко­вого кодексу, якщо оприлюднення нових форм звітності по збору за спеціаль­не використання води відбулося у І квар­талі 2013 року, звітність за новими фор­мами платники податку повинні складати починаючи з другого кварталу 2013 року.

Звітність по збору за спеціальне вико­ристання води за І квартал 2013 року по­дається за формами, затвердженими на­казом ДПА України від 24.12.10 № 1009 «Про затвердження форм податкових де­кларацій збору за спеціальне викорис­тання води». Граничний термін подання такої звітності — 13 травня 2013 року.